תקנון האתר והבהרה משפטית

כללי

אתר "הסרת שיער בלייזר – כל מה שרציתם לדעת" (להלן: "האתר") מופעל ע"י יניב מזרחי (להלן: "מפעיל האתר"). האתר מפרסם ומסכם מידע, מוצרים ושירותים בתחום הסרת שיער בלייזר, ומציע מידע, שירותים ומוצרים שונים בתחומים אלו. בין היתר, מתפרסמות באתר הצעות של בעלי מקצוע, ספקי שירותים, מוצרים ומכונים בתחומי הסרת שיער בלייזר (להלן: "המפרסמים"). הצעות השירות והמוצרים בתחומי הסרת שיער בלייזר, ניתנים ע"י מפרסמים אלה ואינם ניתנים ע"י בעל האתר.

תנאי שימוש באתר

להלן פירוט תנאי השימוש באתר ע"י המשתמש: הגלישה באתר והשימוש בשירותים הניתנים והמוצעים באתר (להלן יחד ולחוד "השימוש באתר") מהווים הסכמה והצהרה ("המשתמש"), כי קרא את כל התנאים בהמשך והסכים לכל האמור בהם. באמצעות כניסה לאתר הנך מביע את הסכמתך לכל תנאי השימוש באתר הסרת שיער בלייזר. אם אחד מהתנאים אינו מקובל עליך, כניסתך לאתר אסורה ועליך להימנע מעשיית שימוש בו בכל דרך שהיא.

כספים

השימוש באתר על ידי המשתמש אינו מצריך תשלום למפעיל האתר והוא ניתן בחינם.

אחריות המשתמש

השימוש באתר מותר באופן פרטי ואישי בלבד. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו בעל כשירות חוקית להתקשר ולקבל את השרות באתר ווידא כי אין כל מניעה חוקית או אחרת לפעילותו כאמור, וכי ביצע כל דרישה חוקית הנדרשת ממנו לצורך השימוש באתר זה. מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות לפעולות שיתבצעו בניגוד לאמור לעיל ו/או על ידי מי שאינו מורשה לכך. במידה והמשתמש ימלא פרטים כלשהם באתר, הינו מתחייב למלא אך ורק פרטים נכונים ומדויקים ואשר הינו רשאי למסרם ושאינם מהווים פגיעה באדם או גוף אחר.

שימוש במידע והגנת הפרטיות

המשתמש נותן בזאת למפעיל האתר את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש באופן הדרוש לקבלת השרות המפורסם באתר, לרבות קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי מצדדים שלישיים באמצעות הפרטים אותם מילא באתר. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב לאותם צדדים שלישיים שפנו למשתמש, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם. מפעיל האתר רשאי להשתמש ולאסוף למאגר המידע של מפעיל האתר את הפרטים שנמסרו על ידי הגולש, לצורך שימוש מסחרי. המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שמפעיל האתר יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה מפעיל האתר רשאית למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים בהתאם להוראות החוק וכן לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי מפעיל האתר בקשר עם המשתמש לצרכי מפעיל האתר. יובהר כי מפעיל האתר פועלת כמיטב יכולתו על מנת להגן על פרטיות המשתמש באתר, ונוקט אמצעים סבירים לשמירה על המידע הנ"ל. למרות האמור, מפעיל האתר תהיה רשאית לחשוף מידע בקשר עם המשתמש על פי כל דין כאמור ו/או בקשר עם הליכים משפטיים ו/או לצורך הגנה על מפעיל האתר ומי מטעמה.

קניין רוחני

המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותו הבלעדית של מפעיל האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים עימו. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או הניתנים לצפייה באתר הינו קניינו הבלעדית של מפעיל האתר, בין אם פורסם על ידו או על ידי גולש או על ידי צד שלישי כלשהו, אך מבלי להביא לפגוע בהגבלת אחריות מפעיל האתר כאמור לעיל ולהלן. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב של מפעיל האתר. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

תכנים

התוכן והמידע יכול להיות נכון, מדויק ויעיל ויכול שאיננו נכון ו/או מדויק ו/או יעיל. לכן, אין להתייחס אל התוכן/המידע כאל תוכן/מידע רשמי או מומלץ. על המשתמש לבדוק את נכונותו ו/או דיוקו ו/או יעילותו ולהעריך את התוכן/המידע בעצמו ובאמצעות מומחה מהתחום אליו קשור התוכן/המידע. האתר אינו מתיימר לספק כל ייעוץ בין בתחומים בריאותיים, אסתטיים, משפטיים או אחרים, או לתת עצה אחרת בתחומים אחרים הדורשים ניסיון, מומחיות או הכשרה לרבות טיב או איכות או בטיחות השירותים המוצעים באתר. על המשתמש להיוועץ במומחה/ רופא בקשר לתוכן/למידע שבאתר. תכנים/מידע שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ/ טיפול מקצועי. אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם החלטה על טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית. האתר מסקר מכוני הסרת שיער בלייזר, אם מצאתם תוכן שאינו נכון או מטעה צרו קשר עם מנהל האתר על מנת לתקנו.

 

הפרעות לשימוש באתר

המשתמש מתחייב להימנע מכל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע:

חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים.
כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, ו/או, משלוח הודעות ו/או מילוי פרטים באתר באופן העלול לעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בעלי הפרטים ו/או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט, לרבות הטרדה, איום, הוצאת דיבה, השפלה, הפרת פרטיות, גסות וכד'.
באופן היכול לגרום לתביעה, נזקים ו/או הפסדים (בהם גם הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש שאינו הולם ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה שאסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט – 1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח – 1968 ו/או על פי כל דין ו/או תנאי השימוש, באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים הניתנים בו. המשתמש באתר מתחייב כי הוא נוקט אמצעי אבטחה סבירים להגנה על המחשב ממנו נעשית ההתקשרות לאתר, לרבות כנגד אמצעי פריצה, וירוסים, ואמצעי מעקב על פעילות המחשב והמידע השמור בו, ומסיר כל אחריות ממפעיל האתר כנגד כל נזק/ים שיגרמו לו עקב כשל בציוד. המשתמש מתחייב לשפות את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו מיד לדרישתו הראשונה עם הפרתו את האמור לעיל.

 

תקלות

מפעיל האתר יעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. יחד עם זאת, מפעיל האתר לא ישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צדדים שלישיים ו/או כל גורם אחר, שאינו בשליטת מפעיל האתר. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואיננה מתחייבת כי מידע זה ישמר. מפעיל האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל האתר רשאית להשבית את האתר באופן יזום מזמן לזמן כדי לשדרג/לעדכן/לתחזק ולמחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר וזאת לפי ראות עיניה ושיקולו דעתו הבלעדי.

שחרור מאחריות

המשתמש משחרר בזאת את מפעיל האתר מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר ו/או כתוצאה מכך ומצהיר כי השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש משחרר בזאת את מפעיל האתר מאחריות כלשהי בגין כל נזק שייגרם למחשבו, לגופו וכל נזק אחר, היה וייגרם נזק כזה, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים. המשתמש משחרר בזאת את בעלי האתר, האתר, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, בעלי המניות וכדומה, משוחררים מכל אחריות באשר להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופניים ו/או הונאה, שינבעו או שעלולים להיווצר עקב השימוש באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יש להתיעץ התייעצות אישית ברופא או מטפל מוסמך אחר לפני קבלת כל טיפול רפואי או פרה – רפואי, לרבות נטילת כל תרופה או שימוש במכשירים או אביזרים. בכפוף לכל דין, מפעיל האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמו איננו ולא יהיה אחראי לכל נזק לגוף או לרכוש שיגרם לכל אדם לרבות בעקבות כל טיפול ו/או כל שירות ו/או שימוש במידע/תוכן המפורסם באתר זה ו/או כל שימוש אחר באתר ו/או כתוצאה ממידע שגוי או לא מדויק המופיע בתכני האתר או באתרים הקשורים אליו והמקושרים אליו.

תלונות משתמש

כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות שלו נפגעו מכל מידע ו/או תוכן אחר שמתפרסם באתר זה מתבקש לפנות לבעל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בעמוד "צור קשר", תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע ופירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה. מפעיל האתר יעשה את מיטב המאמצים לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך אינו מתחייבת ללוחות זמנים כלשהם ואינו מתחייבת כי יפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה יפעל מפעיל האתר לפי המתחייב על פי הדין בישראל.

שאלות בנוגע לתנאי השימוש באתר

במידה וברצונך לשאול שאלות בנוגע לאמור בתנאי השימוש באתר, אנא פנה/י אלינו לכתובת המייל yanivmp@gmail.com ונשמח להבהיר כל שאלה בהקדם האפשרי.

תחום שיפוט

על השימוש באתר יחול הדין של מדינת ישראל והוא בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל האמור בתנאי השימוש באתר תהיה הסמכות של בית המשפט בתל-אביב.